03:48

Fabulous Fabregas blows Blackburn away, 2009 | Showstoppers