Reserves: Arsenal 0-2 Portsmouth - Gallery

3 Nov 2009